ข้อมูลข่าวสาร

ข้อแนะนำเพื่อความเข้าใจและชี้แจงวิธีการส่งตรวจ CBC
ด้วยเครื่อง Flow Cytometer (Sysmex XT2000iv)

ตามที่ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์วีดีแอล เซ็นเตอร์ (บริษัท ไทยเว็ทแลป จากัด) ได้นำเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด Sysmex XT2000iv ซึ่งเป็นเครื่องนับเม็ดเลือดที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดและมีผลการตรวจเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาให้บริการทดแทนเครื่อง Cell-dyn 3700 ที่บริษัทผู้ผลิตได้ยกเลิกสายพานการผลิตและหยุดให้การสนับสนุนอะไหล่และอุปกรณ์ไปแล้วนั้น เพื่อให้สัตวแพทย์ได้เข้าใจคุณสมบัติของเครื่อง Sysmex XT2000iv ตรงกัน ทางห้องปฏิบัติการฯ จึงใคร่ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ I ...
อ่านต่อ