เกี่ยวกับเรา
separateur

บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจทางด้านสัตวแพทย์ ดำเนินการครั้งแรกในนามของห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ วี ดี แอล เซ็นเตอร์ (Veterinary Diagnostic Laboratory Center) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีความประสงค์ที่จะให้บริการทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมีมาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การยกระดับด้านการรักษาสัตว์ของวิชาชีพสัตวแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อ่านต่อ..

วันและเวลาทำการ
separateur
  • 09.00น. ถึง 20.00น.
    ทุกวัน ไม่มีวันหยุด
พื้นที่ให้บริการ
separateur

พันธกิจ

separateur

ให้บริการตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจอย่างมีคุณภาพ เที่ยงตรง แม่นยำ ทันสมัย ได้มาตรฐาน

ช่วยสนับสนุนงานรักษาสัตว์ เพื่อนำไปสู่การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยกระดับมาตรฐานการตรวจด้านห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ให้ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากล

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้นำของห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพ

ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล

บริการของเรา

separateur

ข้อมูลข่าวสาร

separateur

ข้อแนะนำเพื่อความเข้าใจและชี้แจงวิธีการส่งตรวจ CBC
ด้วยเครื่อง Flow Cytometer (Sysmex XT2000iv)

ตามที่ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์วีดีแอล เซ็นเตอร์ (บริษัท ไทยเว็ทแลป จากัด) ได้นำเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด Sysmex XT2000iv ซึ่งเป็นเครื่องนับเม็ดเลือดที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดและมีผลการตรวจเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาให้บริการทดแทนเครื่อง Cell-dyn 3700 ที่บริษัทผู้ผลิตได้ยกเลิกสายพานการผลิตและหยุดให้การสนับสนุนอะไหล่และอุปกรณ์ไปแล้วนั้น เพื่อให้สัตวแพทย์ได้เข้าใจคุณสมบัติของเครื่อง Sysmex XT2000iv ตรงกัน ทางห้องปฏิบัติการฯ จึงใคร่ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ I ...
อ่านต่อ