เกี่ยวกับเรา
separateur

บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจทางด้านสัตวแพทย์ ดำเนินการครั้งแรกในนามของห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ วี ดี แอล เซ็นเตอร์ (Veterinary Diagnostic Laboratory Center) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีความประสงค์ที่จะให้บริการทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมีมาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การยกระดับด้านการรักษาสัตว์ของวิชาชีพสัตวแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อ่านต่อ..

วันและเวลาทำการ
separateur
  • 09.00น. ถึง 20.00น.
    ทุกวัน ไม่มีวันหยุด
พื้นที่ให้บริการ
separateur

พันธกิจ

separateur

ให้บริการตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจอย่างมีคุณภาพ เที่ยงตรง แม่นยำ ทันสมัย ได้มาตรฐาน

ช่วยสนับสนุนงานรักษาสัตว์ เพื่อนำไปสู่การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยกระดับมาตรฐานการตรวจด้านห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ให้ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากล

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้นำของห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพ

ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล

บริการของเรา

separateur

ข้อมูลข่าวสาร

separateur

การแปลผลการตรวจเลือดด้วยเครื่อง ADVIA 2120i สำหรับสัตวแพทย์
ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ วีดีแอล เซ็นเตอร์
( บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด )

เครื่อง ADVIA 2120i เป็นเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด (hematology analyzer) ขนาดใหญ่ผลิตโดยบริษัท Siemens ซึ่งออกแบบสำหรับห้องปฏิบัติการมาตรฐานขนาดกลางถึงใหญ่โดยใช้หลักการ laser flowcytometry ร่วมกับการย้อมสีเซลล์เม็ดเลือด มีการทำงานของเครื่องแบบละเอียดซับซ้อน เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่แม่นยำมากที่สุด จัดว่าเป็นเครื่องนับเม็ดเลือดในทางสัตวแพทย์ระดับ reference หรือ gold standard ที่ถูกเลือกใช้โดยห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในสหรัฐอเมริกา ...
อ่านต่อ