กลุ่มผู้ใช้บริการ

1 คลินิค/ โรงพยาบาลสัตว์ (Vet ClinicVet Hospital)

บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด ได้พัฒนาการให้บริการตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจครอบคลุมทุกด้านทางสัตวแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง  ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องมือการตรวจที่ทันสมัยได้มาตรฐานในการอ้างอิงระดับสากล น้ำยาการตรวจที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในการอ้างอิงระดับสากล ตลอดจนบุคลากรที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทั้งนี้บริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในกลุ่มคลินิคสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์ชั้นนำจากทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ด้วยบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่มีส่วนในการช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ถูกต้อง สำหรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาให้กับสัตวแพทย์ กล่าวคือ

ลูกค้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จะมีพนักงานรับส่งตัวอย่างเข้าไปรับสิ่งส่งตรวจ และส่งผลการตรวจวินิจฉัยที่คลินิค/ โรงพยาบาลสัตว์โดยตรง

ลูกค้าต่างจังหวัด สามารถส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ รถตู้โดยสาร รถโดยสารสาธารณะ สายการบิน เป็นต้น ซึ่งจะมีพนักงานรับส่งตัวอย่างเข้าไปรับ ณ จุดต่างๆ ตามที่ลูกค้าได้ส่งตัวอย่างเข้ามาในแต่ละช่องทาง

ทั้งนี้ทางบริษัทของเราสามารถให้บริการรับสิ่งส่งตรวจจากลูกค้า ทั้งลูกค้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตลอดจนลูกค้าต่างจังหวัดได้ในรอบปกติจำนวนวันละ 2 รอบ และรอบพิเศษ

2 งานวิจัย (Research)

บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในบทบาทฐานะของผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจ เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านสัตวแพทย์ ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องมือการตรวจที่ทันสมัยได้มาตรฐานในการอ้างอิงระดับสากล น้ำยาการตรวจที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในการอ้างอิงระดับสากล ตลอดจนบุคลากรที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ อ้างอิงข้อมูล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาวิจัยทางด้านสัตวแพทย์มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการของเราพร้อมให้บริการสนับสนุนการวิจัยครอบคลุมทุกด้านทางสัตวแพทย์ ตลอดจนครอบคลุมในทุกกลุ่มสัตว์ที่มีความหลากหลายในการศึกษาวิจัย อาทิ สุนัข แมว กระต่าย โค สุกร หนู ลิง ปลา ไก่ นก เป็นต้น

3 ตรวจสุขภาพสัตว์ (Check Up)

บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด ได้ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์แก่สัตว์เลี้ยง เพราะการที่สุขภาพของสัตว์เลี้ยงจะดีหรือไม่นั้น ย่อมเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกัน ทั้งด้านสุขลักษณะการกินอาหารที่มีประโยนช์ ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ การเลี้ยงดูที่ถูกวิธี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม นอกจากนี้ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องให้ความสำคัญไม่ควรมองข้าม คือ การเจาะเลือดตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อจะได้ทราบว่า สัตว์เลี้ยงของท่านมีสุขภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติดีหรือไม่ ซึ่งการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์แก่สัตว์เลี้ยงของเรา จะช่วยให้คำตอบที่สร้างความมั่นใจ และช่วยให้แนวทางที่ถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพแก่สัตว์เลี้ยงของท่านอย่างถูกวิธีต่อไปในอนาคต

4 งานสัตว์ทดลอง Lab Animals

บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด ได้ให้บริการตรวจสุขภาพแก่สัตว์ในงานบริการด้านสัตว์ทดลอง ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องมือการตรวจที่ทันสมัยได้มาตรฐานในการอ้างอิงระดับสากล น้ำยาการตรวจที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในการอ้างอิงระดับสากล ตลอดจนบุคลากรที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งถือเป็นกลจักรสำคัญประการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการสร้างความมั่นใจในการประกันคุณภาพงานด้านสัตว์ทดลองได้เป็นอย่างดี ทั้งต่อหน่วยงานที่ให้บริการด้านสัตว์ทดลอง ตลอดจนผู้รับบริการจากงานสัตว์ทดลอง

5 ฟาร์มปศุสัตว์ และฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง (Farm Animals)

บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด ได้ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ในกลุ่มฟาร์มปศุสัตว์และฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง ได้แก่ โค สุกร แพะ แกะ ไก่ เป็ด ปลา ม้า สุนัข แมว นก เป็นต้น ซึ่งผลการตรวจที่ได้จากทางห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์โดยตรงนั้น ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง ในการช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงสุขภาวะและคุณภาพปศุสัตว์ของท่าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการไปใช้ในการประเมิน วางแผน ปรับปรุง แก้ไข คัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ คุณภาพสายพันธุ์การผลิต และการรักษามาตรฐานคุณภาพการผลิต

6 กลุ่มสัตว์วิเทศ (Exotic Animals)

บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด ได้ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์แก่กลุ่มสัตว์วิเทศ (Exotic Animals) มาเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งนี้เนื่องด้วยเทคโนโลยีของเครื่องมือการตรวจที่ทันสมัยได้มาตรฐานในการอ้างอิงระดับสากล น้ำยาการตรวจที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในการอ้างอิงระดับสากล ตลอดจนบุคลากรที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งจากสวนสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของภาคหน่วยงานรัฐและหน่วยงานภาคเอกชน จากโรงพยาบาลสัตว์และคลินิค ตลอดจนจากท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงด้วยดีเสมอมา

จากประสบการณ์อันยาวนานทางปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ของบริษัทเรานั้น เราได้ทำการให้บริการตรวจแก่กลุ่มสัตว์วิเทศ (Exotic Animals) มาแล้วมากมายหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ ช้างเอเชีย สิงห์โตขาว เสือโคร่ง เสือโคร่งขาว เสือดาว เสือดำ เสือลายเมฆ เสือปลา ละมั่งพันธุ์ไทย สมเสร็จ เก้งหม้อ เลียงผา โคอาล่า แพนด้าแดง ยีราฟ ม้าลาย ม้าแคระ ชูการ์ไรเดอร์ แพรี่ด็อก แมวป่าคาราเคิล เมียร์แคท มาร์โมเส็ท แมวดาว ไฮยีน่า เพนกวิน นกระจอกเทศ นกคาสโซวารี่ นกแก้วมาคอร์  นกกระเรียนมงกุฎเทา นกกระเรียนพันธุ์ไทย นกเงือกกรามช้าง นกเงือกหัวหงอก นกการัง นกขุนแผน นกยูง นกฟลามิงโก้ นกกระตั้ว นกกระทุง นกตะกรุม  ฮิปโปโปเตมัส ฮิปโปโปเตมัส (แคระ) นากเล็กเล็บสั้น ลิงแสม ลิงอุรังอุตัง ลิงชิมแปนซี ลิงกระรอก ชะนีมือขาว ชะนีหัวมงกุฎ สล็อตสองนิ้ว ค่างแว่นถิ่นใต้ ค่างห้าสี ค่างเทา นางอาย วอมแบท วอลลาบี้ กระต่าย หนูแกสบี้ หนูยักษ์คาปิบาร่า หนูหริ่ง อูฐสองโหนก อัลปาก้า หมีขอ หมีควาย หมีหมา อีเห็น อีเห็นข้างลาย ชะมดเช็ด จิ้งจอกหูค้างคาว ไนอาล่า เม่นแคระ พญากระรอกดำ ค้างคาวแม่ไก่ กวางดาว จิงโจ้แดง สิงโตทะเล ตะโขง จระเข้น้ำจืด จระเข้น้ำเค็ม งูเหลือม งูหลามทอง งูเห่า งูจงอาง เต่าอัลคาบร้า เต่าซูดาต้า เป็นต้น