เกี่ยวกับเรา

ThaiVetLab-logo-1-500x500
ThaiVetLab-logo-2-500x500

บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจทางด้านสัตวแพทย์ ดำเนินการครั้งแรกในนามของห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ วี ดี แอล เซ็นเตอร์ (Veterinary Diagnostic Laboratory Center) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีความประสงค์ที่จะให้บริการทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมีมาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การยกระดับด้านการรักษาสัตว์ของวิชาชีพสัตวแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน ทำให้เราได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจอย่างกว้างขวางจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ เราพร้อมให้บริการท่านในการตรวจวินิจฉัยครอบคลุมด้านต่างๆ ทางสัตวแพทย์ อาทิ

– Hematology
– Chemistry
– Hormone
– Urinalysis
– Microbiology & Parasitology
– Serology
– Toxicology
– Histology & Cytology
– Fecal Examination
– PCR

ประวัติความเป็นมา (History & Time Line)

About-us-1-1024x768

ย้อนกลับไปนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2545 ด้วยความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของ น. สพ. ดร. สุวรรณเกียรติ สว่างคุณ ซึ่งกลับจากการไปศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการรักษาสัตว์ในแวดวงวิชาชีพทางสัตวแพทย์ของไทยให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ ซึ่งในขณะนั้นการวินิจฉัยโรคกระทำได้ไม่เต็มที่ เนื่องการกระบวนการวินิจฉัยโรคสัตว์ยังมีข้อจำกัด และขาดแคลนในส่วนของห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ขึ้นมา ในนามของ “ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ วี ดี แอล เซ็นเตอร์ (Veterinary Diagnostic Laboratory Center)” เพื่อเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจแก่สัตวแพทย์ ด้วยการบริการที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลการตรวจ และนำเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาให้บริการ ด้วยความหวังว่าห้องปฏิบัติการของเราจะเป็นฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนขบวนการวินิจฉัยโรคสัตว์ และช่วยสร้างความมั่นใจให้สัตวแพทย์ เพื่อนำไปสู่แนวทางการรักษาที่ถูกต้องและแม่นยำ

เครื่องมือที่มีคุณภาพทางด้านโลหิตวิทยาในยุคแรกนั้น บริษัทของเราได้นำเครื่องนับเม็ดเลือด impedance ของ Coulter ที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นบริษัทผู้ผลิตที่เป็นผู้คิดค้นระบบนี้มาให้บริการทางสัตวแพทย์เป็นรายแรก ถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนค่าน้ำยาสูง แต่เราก็สามารถสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี ต่อจากนั้นเราได้พัฒนาการให้บริการอีกขั้นในปี พ.ศ. 2552 โดยเราได้นำเครื่อง Cell-dyn 3700 ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้หลักการ impedance ควบคู่กับ laser flow cytometer มาให้บริการทางสัตวแพทย์เป็นรายแรกของประเทศไทย จวบจนบริษัทผู้ผลิตยกเลิกการผลิตและการสนับสนุนเครื่องมือรุ่นดังกล่าว บริษัทของเราจึงได้นำเครื่อง Sysmex XT-2000iv ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่ใช้หลักการ laser flow cytometer ร่วมกับการย้อมสีเม็ดเลือดด้วยสารเรืองแสง เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการจำแนกชนิดเม็ดเลือดขาว จำนวนเกล็ดเลือด และจำนวนเม็ดเลือดแดงชนิดเรติคูโลไซต์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเครื่อง Sysmex XT-2000iv เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงและมีมาตรฐานในการอ้างอิงระดับสากลมาใช้ในการตรวจ

Hemato-5
Chem1

ในส่วนของเครื่องมือตรวจ blood chemistry บริษัทของเราได้ให้บริการตรวจ โดยใช้ automate chemistry analyzer เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจวัด และรองรับรายการตรวจทางสัตวแพทย์ที่มีหลากหลายชนิดสัตว์ โดยพัฒนาจากเครื่องที่มี throughput 300 tests per hour จวบจนปัจจุบันที่เราให้บริการเครื่องที่มี throughput 800 tests per hour โดยที่เครื่องสามารถรายงานผลได้โดยอัตโนมัติ ถ้าตัวอย่างมีปัญหาที่เกิดจากสิ่งรบกวนการวัด อาทิ hemolysis, lipidemia และ jaundice นอกจากนี้บริษัทของเรายังให้บริการตรวจวัดอิเลคโทรไลท์ในเลือดและปัสสาวะโดยใช้เครื่อง Flame photometer ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีมาตรฐานในการอ้างอิงระดับสากลเช่นเดียวกัน

อีกทั้งนับตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง บริษัทได้นำเครื่อง Immulite มาให้บริการวัดระดับฮอร์โมนในสัตว์เป็นรายแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้วัดอย่างแพร่หลายในห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ชั้นนำทั่วโลก และเรายังให้บริการต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน

about-us-3
Microbio-1

ในส่วนของห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา บริษัทของเราใส่ใจในคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินการ และได้จดทะเบียนขออนุญาตผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ตามพระราชบัญญัติการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ตั้งแต่แรกเริ่ม มีการนำ Biosafety cabinet และ autoclave มาใช้ปฏิบัติงาน เพื่อผลการเพาะเชื้อที่ถูกต้องแม่นยำ ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและป้องกันการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัย เพื่อสนับสนุนการรักษาสัตว์ของสัตวแพทย์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและบุคคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ ด้วยความหวังว่ามาตรฐานการรักษาสัตว์ในประเทศไทยจะเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ มุ่งสู่การเป็นผู้นำของห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล ”

พันธกิจ (Mission)

1. ให้บริการตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจอย่างมีคุณภาพ เที่ยงตรง แม่นยำ ทันสมัย ได้มาตรฐาน

2. ช่วยสนับสนุนงานรักษาสัตว์ เพื่อนำไปสู่การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ยกระดับมาตรฐานการตรวจด้านห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ให้ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากล

ร่วมงานกับเรา

เรากำลังมองหาผู้ที่สนใจมาร่วมงานกับเรา สามารถสมัครด้วยตัวเองหรือสมัครผ่านเว็บไซต์