ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

(1) เพศหญิง/ ชาย

(2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์

(3) อายุไม่เกิน 30 ปี

(4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

(5) มีทักษะด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

(6) มีความละเอียด รอบคอบ ตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

(7) มีใจรักในงานบริการ และสามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้

(8) หากมีประสบการณ์ทำงานทางด้านห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติ

(1) เพศหญิง/ ชาย

(2) สำเร็จการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น จุลชีววิทยา สัตวศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประมง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) อายุไม่เกิน 30 ปี

(4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

(5) มีทักษะด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

(6) มีความละเอียด รอบคอบ ตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

(7) มีใจรักในงานบริการ และสามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้

(8) หากมีประสบการณ์ทำงานทางด้านห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติ

(1) เพศหญิง/ ชาย

(2) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปวส. หรือ ปวช.

(3) อายุไม่เกิน 30 ปี

(4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

(5) มีทักษะด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

(6) มีความละเอียด รอบคอบ ตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

(7) มีใจรักในงานบริการ และสามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้

(8) หากมีประสบการณ์ทำงานทางด้านธุรการคีย์ข้อมูลมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็น   กรณีพิเศษ

คุณสมบัติ

(1) เพศชาย

(2) อายุไม่เกิน 30 ปี

(3) มีจักรยายนต์เป็นของตัวเอง

(4) มีความเชี่ยวชาญเส้นทางการขับขี่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นอย่างดี

(5) มีความละเอียด รอบคอบ ตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

(6) มีใจรักในงานบริการ และสามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้

(7) หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

(1) เพศหญิง

(2) อายุไม่เกิน 30 ปี

(3) มีความละเอียด รอบคอบ ตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

(4) มีใจรักในงานบริการ และสามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้

(5) หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วิธีการสมัครงาน
 1. มาสมัครด้วยตนเอง
 2. สมัครผ่านเว็บไซต์ ของบริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด

เอกสารประกอบการสมัครงาน
  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา
  5. สำเนาใบรับรองผลการเรียน
  6. สำเนาเอกสารรับรองการเกณฑ์ทหาร
  7. สำเนาใบขับขี่ (สำหรับกรณีผู้สมัครงานในตำแหน่งพนักงานรับส่งตัวอย่าง)
  8. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
  9. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  10. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)