บริการของเรา

การให้บริการตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจ

(Test guide/Services)

Hemato 4

1. HEMATOLOGY

Save file
Chem-3

2. BLOOD CHEMISTRY

Save file
General-profile-2-

3. GENERAL PROFILES

Save file

4. HORMONE, SEROLOGY, TOXICOLOGY, HISTOLOGY & CYTOLOGY

Save file
Microbio2

5. MICROBIOLOGY & PARASITOLOGY

Save file

6. URINALYSIS

Save file
Fecal exam2

7. FECAL EXAMINATION

Save file
PCR1

8. PCR TECHNIQUE

Save file

เครื่องมือที่ใช้ตรวจ (Instruments)

คำแนะนำในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ และลดความผิดพลาดก่อนทำการวิเคราะห์  จึงขอความร่วมมือในการส่งตัวอย่างดังนี้

1. ตรวจดูใบส่งตรวจ (Request Form) กับชนิดของสิ่งส่งตรวจ (Specimen) ว่าเป็นชนิดเดียวกันและ มีรายละเอียดตรงกัน

2. มีการระบุข้อมูลลงในใบส่งตรวจชัดเจนครบถ้วน เช่น ชื่อสัตว์ ชื่อเจ้าของสัตว์ อายุ เพศ พันธุ์ วันที่เจาะเลือด / วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจ , ชนิดของการทดสอบและข้อมูลที่จำเป็น ซึ่งจะช่วยให้การตรวจวิเคราะห์มีความแม่นยำมากขึ้น อันจะส่งผลถึงคุณภาพของการรายงานผลที่ท่านจะได้รับ

3. สิ่งส่งตรวจต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสม เก็บรักษาไว้ในภาชนะที่สะอาด มีฉลาก (Label) ติดข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตรงกับในใบส่งตรวจ ปิดฝาให้เรียบร้อย แช่ตู้เย็นอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดการขนส่ง

การรายงานผล (Reports)

01.

การรายงานผลเป็น PDF File ไปยัง e-mail address ของลูกค้าโดยตรง

02.

การส่งใบรายงานผลฉบับจริงให้กับลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง

03.

แฟกซ์เอกสาร