POSTED BY thaivetlab | Aug, 13, 2018 |

ตามที่ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์วีดีแอล เซ็นเตอร์ (บริษัท ไทยเว็ทแลป จากัด) ได้นำเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด Sysmex XT2000iv ซึ่งเป็นเครื่องนับเม็ดเลือดที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดและมีผลการตรวจเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาให้บริการทดแทนเครื่อง Cell-dyn 3700 ที่บริษัทผู้ผลิตได้ยกเลิกสายพานการผลิตและหยุดให้การสนับสนุนอะไหล่และอุปกรณ์ไปแล้วนั้น

เพื่อให้สัตวแพทย์ได้เข้าใจคุณสมบัติของเครื่อง Sysmex XT2000iv ตรงกัน ทางห้องปฏิบัติการฯ จึงใคร่ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้

I. เครื่อง Sysmex XT2000iv เป็นเครื่องที่สามารถตรวจนับเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดโดยใช้หลักการ impedanc (PLT-I) โดยการนับแยกตามขนาด (sizing) ของเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด ซึ่งแสดงผลให้ทราบทั้งค่าตัวเลขและกราฟ ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดง histogram ของเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดของสุนัขที่เครื่องนับโดยวิธี impedance (PLT-I)

ซึ่งหลักการนี้ให้ความแม่นยำสูงในสัตว์ที่มีขนาดเม็ดเลือดแดงแตกต่างจากขนาดของเกล็ดเลือดอย่างชัดเจน เช่น สุนัข และจะแสดงให้เห็นเป็นกราฟการกระจายตัว เป็น 2 กลุ่มออกจากกันอย่างชัดเจนและเครื่องจะแยกเกล็ดเลือดออกจากเม็ดเลือดแดง ตามเส้นประสีเขียว ดังแสดงในภาพข้างต้น (กราฟ PLT ด้านขวา)

II. ในสัตว์บางประเภทที่มีขนาดของเม็ดเลือดแดงใกล้เคียงกับขนาดของเกล็ดเลือด และมีเม็ดเลือดแดงบางส่วนซ้อนทับกับขนาดของเกล็ดเลือด เช่น แมว การวัดโดยวิธีแยกตามขนาดของหลักการ impedance(PLT-I) จึงอาจทำให้ค่าเกล็ดเลือดมีความคลาดเคลื่อนเพราะมีการซ้อนทับของเกล็ดเลือดขนาดใหญ่กับเม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก ด้วยหลักการนี้เครื่องจะนับเม็ดเลือดแดงขนาดเล็กปนกับเกล็ดเลือด ทำให้ค่านับของเกล็ดเลือดสูงผิดปกติได้ ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดง histogram ของเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดของแมวที่เครื่องนับโดยวิธี impedance (PLT-I)จะเห็นได้ว่ากราฟของเกล็ดเลือดแยกจากกราฟของเม็ดเลือดแดงได้ไม่ชัดเจน

จากปัญหาข้างต้น เครื่อง Sysmex XT2000iv ได้ออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้โดยใช้น้ำยาพิเศษเพิ่มเติมเพื่อย้อมสีฟลูออเรสเซ้นส์ (fluorescent dye) บน RNA ของเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดก่อนจะนำไปผ่าน flow cytometer เพื่อนับจำนวนเกล็ดเลือด แบบ optical count(PLT-O) และแยกชนิดของRBC, Reticulocyte, และ เกล็ดเลือดออกจากกันและแสดงเป็นกราฟ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 แสดง scattergram ของเม็ดเลือดแดงและ reticulocyte (ภาพซ้าย) และเกล็ดเลือดของแมวที่เครื่องนับโดยวิธี optical flowoptical cytometer (PLT-O, ภาพด้านขวา)

III. นอกจากการนับเม็ดเลือด (CBC)แล้ว เครื่อง Sysmex XT2000iv ยังสามารถแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวโดยใช้เทคนิคการย้อมด้วยสีพิเศษแล้วผ่านเข้า flow cytometer ที่มีการยิงแสงเลเซอร์ผ่านเซลล์ก่อนจำแนกเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ ทั้ง 5 ชนิด และแยกเซลล์ที่ไม่ใช่เม็ดเลือดขาวดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 แสดง scattergram แยกชนิดของเม็ดเลือดขาวโดยวิธีย้อมสีและผ่าน Laser flow cytometer จากตัวอย่างเลือดสุนัข (ภาพบน) และ เลือดแมว (ภาพล่าง)

เพื่อให้การส่งตรวจของสัตวแพทย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ผลการตรวจถูกต้องแม่นยาตามความประสงค์ของสัตวแพทย์ ทางห้องปฏิบัติการฯ จึงขอแนะนำเพื่อความเข้าใจในการเลือกวิธีการส่งตรวจในใบส่งตรวจ (request form)ดังนี้

1. การส่งตรวจ GP-1, GP-2, SP-1 เหมาะสาหรับการตรวจสุขภาพสัตว์โดยทั่วไป ซึ่งทางห้องปฏิบัติการฯ จะตรวจนับจำนวนเม็ดเลือด (CBC) ผ่านเครื่อง Sysmex XT2000iv ให้ท่าน  โดยเครื่องจะนับเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด ด้วยวิธี impedance และจะนับเม็ดเลือดขาวพร้อมจำแนกชนิดด้วยวิธี flow cytometer

ในบางกรณีที่ค่าเกล็ดเลือดไม่รายงานหรือขึ้นเครื่องหมายดอกจัน (*) โดยเฉพาะเลือดแมว ถ้าสัตวแพทย์ต้องการค่าที่เชื่อถือได้สูงและมีความแม่นยำ สัตวแพทย์สามารถสั่งตรวจเพิ่มเติมได้ดังนี้

1.1 กรณีประสงค์ที่จะทราบเพิ่มเติมเฉพาะค่าเกล็ดเลือด สัตวแพทย์สามารถแจ้งตรวจเพิ่มเติม ด้วยการนับเกล็ดเลือดวิธี manual count

1.2 กรณีประสงค์จะดู blood picture สัตวแพทย์สามารถแจ้งตรวจเพิ่มเติม ด้วยการดู blood morphology ทางห้องปฏิบัติการฯ จะจัดทำ thin-film blood smear และรายงานผลค่า manual WBC differential count, blood picture และ platelet estimation (per microscopic high power field) ให้ท่าน

2. กรณีสัตว์ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพอย่างชัดเจน สัตวแพทย์สามารถเลือกการตรวจแยกนับเม็ดเลือด (CBC) ในหมวด Hematology ได้ตามออฟชั่นดังนี้

2.1 CBC + manual diff เหมาะสำหรับการตรวจเลือดสัตว์ป่วย ที่สัตวแพทย์มีความประสงค์ต้องการตรวจนับเม็ดเลือด (CBC) ร่วมกับการดู blood morphology ซึ่งทางห้องปฏิบัติการฯ จะใช้เครื่อง Sysmex XT2000iv ตรวจวัดเฉพาะค่า CBC และทำ blood smear เพื่อรายงานค่า manual WBC differential count (100-200 เซลล์) และ blood morphology ให้ท่าน

2.2 CBC + flowcyto 5 part เหมาะสำหรับการตรวจเลือดสัตว์ป่วย ที่สัตวแพทย์มีความประสงค์ต้องการตรวจนับเม็ดเลือด (CBC) ร่วมกับการดูการจำแนกเม็ดเลือดขาวด้วยวิธี Flow cytometry ซึ่งทางห้องปฏิบัติการฯ จะใช้เครื่อง Sysmex XT2000iv ตรวจวัดให้ท่าน ซึ่งการจำแนกชนิดเม็ดเลือดขาว 5 parts ด้วยเครื่องนั้น เครื่องจะนับเม็ดเลือดขาวประมาณ 5000-10,000 เซลล์ เพื่อจำแนกชนิดและทำ scattergrams ให้ท่าน

2.3 CBC + flowcyto 5 parts Retic.count เหมาะสำหรับการตรวจเลือดสัตว์ป่วย สัตวแพทย์จะได้รับผลการตรวจทั้งในข้อ 2.2 ร่วมกับการใช้น้ำยาพิเศษเพิ่มเติมเพื่อตรวจนับ reticulocyte และ platelet (optical countatelet , PLT-O) ด้วยวิธี flow cytometry เพื่อการวัดและได้ข้อมูลที่ครบถ้วนจากเครื่องในครั้งเดียว

2.4 CBC + reti เหมาะกับการตรวจเลือดสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคโลหิตจาง และสัตวแพทย์มีความประสงค์ต้องการตรวจนับเม็ดเลือด (CBC) ร่วมกับ reticulocyte และ platelet (optical count,PLT-O) ด้วยวิธี Flow cytometry แต่ไม่มีความประสงค์จะดูการจำแนกชนิดเม็ดเลือดขาว

2.5 Blood morphology ในกรณีที่สัตวแพทย์เลือกตรวจ blood morphology ทางห้องปฏิบัติการฯ จะทำ blood smear และรายงาน ค่า manual WBC differential count (100-200 เซลล์) และ blood morphology ให้ท่าน

ทางห้องปฏิบัติการฯ จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและหวังว่าท่านจะดำเนินการส่งตรวจได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่าน เพื่อผลการตรวจที่รวดเร็วและแม่นยำที่ท่านจะได้รับและขอขอบคุณในความไว้วางใจและใช้บริการของเราด้วยดีเสมอมา

TAGS: